Re: Aktualizované pozvanie: **uhradené*

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

 

https://www.google.sk/maps/@49.2585515,19.3532073,3a,75y,124.75h,91.24t/=
data=3D!3m6!1e1!3m4!1snkOiyIoFWL5cMpPK9Kv0xg!2e0!7i13312!8i6656

 

 


=C4=8Eakujem

S pozdravom
VLADO

=
0911 507 886
www.fotografovanie.eu
info@fotografovanie.eu

https:/=
/www.facebook.com/savdobnyfotograf1

Fotografujem od roku 20=
06

Svadobné galérie z 2016* http:=
//www.fotografovanie.eu/najnovsie-svadobne-fotografie/

Svadobná fotografia je náro=C4=8Dná discipl&ia=
cute;na, kde je mo=C5=BEné ukáza=C5=A5 umenie zachyti=C5=A5 m=
oment, alebo ho aj pokazi=C5=A5. Ak plánujete svadbu a vyberá=
te fotografa, pozriete si jeho práce, jeho cenu, nejaké refer=
encie. =C4=8Cím sa vám jeho práce pá=C4=8D=
ia viac a ak sú zákazníci spokojní,&n=
bsp;tým vä=C4=8Dší je predpoklad, =C5=BEe sa foto=
graf trafí do vášho vkusu. Fotograf, ktorý=
doká=C5=BEe nerušene zachytáva=C5=A5 ako momenty tak =
aj atmosféru Vášho ve=C4=BEkého d=C5=88a.

Recenzie * https://www.facebook.com/savdobnyfotograf=
1/reviews

Asociácie kde som =C4=8Dlenom:

=
FWP – =C4=8Clen Asociácie Profesionálnych Svadobn&yacu=
te;ch Fotografov
WPS – =C4=8Clen Svetovej Asociácie Svad=
obných a Portrét fotografov

**Produkty: Retu&scar=
on; jednej fotografie 3 EUR, tla=C4=8D fotografií v HD rozmer 10*15 =
– 0,17 EUR, 13*18 – 0,25 EUR, A4 2,50 EUR, A4 v EUR sklo – rám=C4=8D=
eku 5 EUR***

**Foto na bavlnené plátvo natiahnut&=
eacute; na drevený rám 30x45cm – 19 eur – 60x40cm &ndas=
h; 25 eur – 75x50cm – 35 eur – 90x60cm – 41 eur – 120x80cm &nda=
sh; 61 eur // Poštovné a balné 3 EUR **

**=
Ceny sú kone=C4=8Dné vrátane DPH**

Upozornenie: Tento e-mail a jeho prílohy mô=C5=BEu obsaho=
va=C5=A5 dôverné informácie a sú ur=C4=8Den&eacu=
te; len osobe, ktorej sú adresované. Akéko=C4=BEvek ne=
oprávnené zverej=C5=88ovanie, reprodukcia, kopírovanie=
, distribúcia alebo iné rozširovanie alebo pou=C5=BEit=
ie ich obsahu je prísne zakázané. Ak ste dostali tento=
e-mail omylom, prosím, upozornite odosielate=C4=BEa a vyma=C5=BEte =
e-mail, jeho prílohy a/alebo jeho kópie z Vášho=
systému. Bezpe=C4=8Dnos=C5=A5, úplnos=C5=A5 alebo bezchybnos=
=C5=A5 prenosu e-mailu nie je mo=C5=BEné zaru=C4=8Di=C5=A5 a inform&=
aacute;cia obsiahnutá v tomto e-maile mohla by=C5=A5 pri prenose zad=
r=C5=BEaná, poškodená, stratená, zni=C4=8Den&aa=
cute;, oneskorená, alebo mô=C5=BEe obsahova=C5=A5 vírus=
y. Odosielate=C4=BE preto nepreberá zodpovednos=C5=A5 za =C5=BEiadne=
chyby, nedostatky alebo spo=C4=BEahlivos=C5=A5 obsahu tohto e-mailu, ani z=
a =C5=BEiadne straty alebo škody spôsobené jeho prijat&=
iacute;m alebo pou=C5=BEitím, ktoré vzniknú v dô=
sledku prenosu e-mailu.

Attention: This e-mail and its attachm=
ents might contain confidential information and is intended solely for the =
use of person to whom it is addressed. Any unauthorized disclosure, reprodu=
ction, copying, distribution or other dissemination or use of its contents =
is strictly prohibited. If you have received this e-mail by mistake please =
notify the sender and delete this e-mail, its attachments and/or its copies=
from your system. E-mail transmission can not be guaranteed to be secure, =
complete or error free and information contained in this e-mail could be in=
tercepted, corrupted, lost, destroyed, delayed, or may contain viruses. The=
sender therefore does not accept liability for any errors, omissions in or=
reliance on the contents of this e-mail nor any loss or damage from receip=
t or use thereof which arise as a result of the e-mail transmission.

17.05.2017 23:48 odosielate=C4=BE napísal:

=C4=8Cau Vlado,

posielam detaily k našej svadbe.

Ak súhlasíš, za=C4=8Diatok fotografovan=
ia mô=C5=BEme dohodnú=C5=A5 na pribli=C5=BEne 13:15 u nevesty=
=2E Najprv by si spravil pár fotiek nevesty a potom by si zachytil p=
ríchod =C5=BEeních naplánovaný na asi 13:45, ke=
dy je o=C4=8Dakávaný príchod =C5=BEenícha a sva=
dobného sprievodu – z Námestova sa vyrá=C5=BEa o 13:15=
=2E Po príchode k neveste bude odobierka a presun na cintorín=
za zosnulým otcom a starkou nevesty. Potom nasleduje presun autobus=
om ku kostolu – sv. omša za=C4=8Dína o 15:00. Po omši =
by sme chceli spolo=C4=8Dnú fotku a presun pešo do svadobnej =
sály – link ni=C5=BEšie. Foti=C5=A5 by sme sa chceli í=
s=C5=A5 po prvom jedle, miesto si ešte upresníme, bude to v p=
rírode niekde v blízkosi Or. Podzámku.

Miesto obradu: https://www.google.sk/maps/place/027+41+=
Oravsk%C3%BD+Podz%C3%A1mok/@49.2586284,19.3530012,3a,75y,131.88h,91.85t/dat=
a=3D!3m5!1e1!3m3!1s9vqJD0lioh5vCD2Q7q5CFQ!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%=
3Fpanoid%3D9vqJD0lioh5vCD2Q7q5CFQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_s=
v.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D247.06949%26pitch%3D0=
%26thumbfov%3D100!4m5!3m4!1s0x4715b0de0e7da875:0xc1341eb211be22a4!8m2!3d49=
=2E2620476!4d19.3568241

On May 16, 2017 12:05 PM, “Svadobný Fotog=
raf” <vladimirliptai@gmail=
=2Ecom> wrote:

Táto udalos=C5=
=A5 bola zmenená.

=C4=8Falšie podrobnos=
ti »

**uhraden&eacute=
;** Záväzná rezervácia svadobného fotograf=
ovania Oravský Podzámok

Záväzn&aacute=
; rezervácia svadobného fotografovania 27/05/2017 a Podz&aacu=
te;mok
Dobrý de=C5=88,
tu je rezervácia + zá=
lohová faktúra, rezervácia obsahuje 1) Podmienky + 2) =
Informácie pre fotografa.
Údaje sta=C4=8Dí doplni=
=C5=A5 mesiac pred svadbou.
Ak nie sú výhrady rezerv&aac=
ute;ciu prosím potvr=C4=8Fte, úhrada zálohovej fakt&ua=
cute;ry sa rozumie ako súhlas s podmienkami a cenou.
Potvrden&i=
acute;m rezervácie / uhradením predfaktúry prehlasujet=
e: Záväzne si objednávam fotografovanie svadby d=C5=88a =
27/05/2017. Súhlasím s dohodnutými podmienkami, sumou =
300 EUR a potvrdzujem rezerváciu.
Licencia: Fotograf ude=C4=BEu=
je licenciu na pou=C5=BEívanie, kopírovanie a š&iacute=
;renie fotografií, fotografie však nesú by=C5=A5 pou=
=C5=BEité komer=C4=8Dne, pri zverejnení, tvorení k&oac=
ute;pií a šírení na sociálnych sie=C5=A5=
ach musí by=C5=A5 pri fotografii uvedené meno autora FOTOGRAF=
OVANIE.eu
…………
Poprosím o upresnenie vecí=
, ktoré sú vyzna=C4=8Dené v rezervácii.
Te=
rmín bude záväzne zarezervovaný a rezervác=
ia potvrdená a=C5=BE po uhradení zálohovej fakt&uacute=
;ry. Termín je zatia=C4=BE rezervovaný do 02/12/2016
Pok=
ia=C4=BE máte otázky prosím kontaktujte ma.

1) Podmienky:

Dohodnutá suma 300 EUR za Fotografovanie=
=2E Suma je kone=C4=8Dná bez =C4=8Falších doplatkov.Termín bude záväzne rezervovaný po prip&iacut=
e;saní depozitu 20% z 300 EUR teda 60 EUR v prospech ná&scaro=
n;ho ú=C4=8Dtu a nasledovne bude potvrdený.
Depozit uhra=
di=C5=A5 na ú=C4=8Det v MBANK – SK40 8360 5207 0042 0321 1308
=
Zálohová FA je v prílohe
Zvyšnú sum=
u 240 EUR je nutné uhradi=C5=A5 najneskôr 3 pracovné dn=
i pred termínom a to prevodom na ú=C4=8Det, tak aby bola suma=
najneskôr v de=C5=88 svadby pripísaná na ú=C4=
=8Det.
Dodanie komplet fotografií je max 3 mesiace od fotografo=
vania. V prípade úplného zrušenia rezerv&aacute=
;cie, rezerva=C4=8Dný depozit prepadá. Pokia=C4=BE term&iacut=
e;n zruší fotograf, depozit bude vrátený.
=
Balík je nasledovný:
Upravený balík &ndash=
; fotografovanie od 13.00 do 1.00
Balík =C4=8Falej obsahuje
• Fotoalbum pod=C4=BEa aktuálnej ponuky
• Digit&aa=
cute;lny retuš a úprava všetkých fotografi&iacu=
te; + retuš poko=C5=BEky bez doplatku na po=C5=BEiadanie na portr&ea=
cute;toch
• Foto – kniha v tvrdom obale
• Vari&aa=
cute;cie ako =C4=8Diernobiela, sépia a podobne
• Tla=C4=8D=
40 fotografií na kvalitný, hrubý fotopapier o rozmere=
10×15 cm
• USB k=C4=BEú=C4=8D
• Kol&aacut=
e;=C5=BE z fotografií v elektronickej forme
• fotoslidesho=
w /Video v HD kvalite zostrihané z fotografií / pre PC Full H=
D – app 3-5 min.
• online galéria chránen&aac=
ute; heslom
• Z=C4=BEava 50 % na balík Portrét
2) Informácie pre fotografa:
Vyberte si miesta kam sa pô=
jdeme foti=C5=A5, popremýš=C4=BEajte aj nad miestom kam sa fo=
ti=C5=A5 v prípade da=C5=BE=C4=8Fa. Na portrétnu fotografiu j=
e dobré rezervova=C5=A5 si aspo=C5=88 2 hodiny. Kvôli kvalite,=
odporú=C4=8Dam fotografova=C5=A5 portréty bu=C4=8F to do 10:=
00 ráno alebo po 16:00 poobede. Fotografovanie portrétov v =
=C4=8Dase od 10:00 do 16:00 má za následok radikálne z=
ní=C5=BEenie kvality fotografie.

Aadresa nevesty kde bude=
odobierka + kontakt: Terazka – 0917 211 156, Oravsky Podzamok, Dolna Lehot=
a 433
Adresa =C5=BEenícha kde bude obliekanie + kontakt: Tomas =
– 0948 127 658
Slnecna 163/6 – Namestovo

 

Poprosím upresni=C5=A5

Plán d=C5=88a v de=C5=
=88 obradu.
Pokia=C4=BE plánujete fotografova=C5=A5 aj pr&iacut=
e;pravy =C5=BEenícha je nutné zapo=C4=8Díta=C5=A5 =C4=
=8Das na prepravu aby sa všetko stíhalo, pokia=C4=BE je vzdia=
lenos=C5=A5 medzi =C5=BEeníchom a nevestou viac ako 20km odpor&uacut=
e;=C4=8Da fotografova=C5=A5 obliekanie =C5=BEenícha pri neveste, nak=
o=C4=BEko sa jedná len o max 10 záberov, detailov obliekania =
=C5=BEenícha.
Napíšte mi ako si predstavujete fot=
ografovanie a priebeh svadby.
=C4=8Cas a miesto stretnutia + pribli=C5=
=BEná predstava priebehu: doplni=C5=A5
Priebeh: kaderník=
+ vizá=C5=BE + obliekanie a portréty, alebo portréty =
a=C5=BE po obrade?
Odobierka: budete ma=C5=A5 odobierku u nevesty?
Obrad: kde a o ktorej, bude obrad spolu s omšou alebo sa jedn&aacu=
te; o civilný obrad?
Spolo=C4=8Dné + Skupinové f=
otografie po obrade: v mieste konania obradu alebo v mieste konania recepci=
e?

Fotografovanie recepcie a=C5=BE po od=C4=8Dep=C4=8Denie do 01:00

Kedy

so 27. máj 13:00 – ne 28. máj 2017 01:00 Amsterdam

Kde

Oravský Podzámok, 027 41 Oravský Pod=
zámok, Slovensko
(mapa)

Kalendár

Tomáš Košut

Kto

&b=
ull;

Svadobný Fotograf– organizátor=

&b=
ull;

Tomáš Košut
Prílohy

dohoda – Tomasko Kosut.docx

faktura_199.pdf

faktura_276.pdf

Pred Svadbou – Kosut.docx

Zú=C4=8Dastníte sa?   ÁnoMo=C5=BEnoNie    viac mo=C5=BEností »

Pozvánka z Kale=
ndára Google

Túto správu ste na ú=C4=8Det tomas.kosut@gmail.com dostali preto, lebo ste sa pri=
hlásili na odber upozornení typu aktualizované pozvani=
a v kalendári Tomáš Košut.

Ak u=C5=BE nechcete dostáva=C5=A5 tieto e-maily, prihláste=
sa na webovej adrese https://=
www.google.com/calendar/ a zme=C5=88te nastavenia upozornení pre=
tento kalendár.

Preposlanie tejto pozvánky mô=C5=BEe umo=C5=BEni=C5=A5 ka=
=C5=BEdému príjemcovi upravi=C5=A5 vašu odpove=C4=8F n=
a =C5=BEiados=C5=A5 o potvrdenie ú=C4=8Dasti. =C4=8Ealšie inform=
ácie.

Pridaj komentár