(bez predmetu)

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

 

 


=C4=8Eakujem

S pozdravom
VLADO

Fotografovanie s.r.o.
I=C4=8CO – 50631501
DI=C4=8C – 212055061=
9

0911 507 886
www.fotografovanie.eu
info@fotografovanie.eu

Moja Svadba: http=
s://www.mojasvadba.sk/catalog/vendor/fotografovanieeu/?postid=3D6777826=

Najnovšie práce na FB a Instagram
www.instagram.com/fotograforava=
www.facebook.com/savdobnyfotograf1

Fotografujem od roku 2006

Svadobné galérie z&nb=
sp;2016/2017* http://www.fotografovanie.eu/svadobny-fotogr=
af-orava-svadobne

Svadobná fotografia je&nbsp=
;náro=C4=8Dná disciplína, kde je mo=C5=BEné uk&=
aacute;za=C5=A5 umenie zachyti=C5=A5 moment, alebo ho aj pokazi=C5=A5. Ak p=
lánujete svadbu a vyberáte fotografa, pozriete si jeho pr&aac=
ute;ce, jeho cenu, nejaké referencie. =C4=8Cím sa v&aacu=
te;m jeho práce pá=C4=8Dia viac a ak sú z&aa=
cute;kazníci spokojní, tým vä=C4=8Dš&=
iacute; je predpoklad, =C5=BEe sa fotograf trafí do vá&scaron=
;ho vkusu. Fotograf, ktorý doká=C5=BEe nerušene z=
achytáva=C5=A5 ako momenty tak aj atmosféru Váš=
ho ve=C4=BEkého d=C5=88a.

Recenzie * https=
://www.facebook.com/savdobnyfotograf1/reviews

Asociácie kde som =C4=8Dlenom:

FWP – =C4=8Clen Asociácie Profesionálnych Sv=
adobných Fotografov

WPS – =C4=8Clen Svet=
ovej Asociácie Svadobných a Portrét fotografov 

Upozornenie: Tento e-mail a jeho prílohy mô=C5=BEu obsahova=
=C5=A5 dôverné informácie a sú ur=C4=8Den&eacute=
; len osobe, ktorej sú adresované. Akéko=C4=BEvek neop=
rávnené zverej=C5=88ovanie, reprodukcia, kopírovanie, =
distribúcia alebo iné rozširovanie alebo pou=C5=BEitie=
ich obsahu je prísne zakázané. Ak ste dostali tento e=
-mail omylom, prosím, upozornite odosielate=C4=BEa a vyma=C5=BEte e-=
mail, jeho prílohy a/alebo jeho kópie z Vášho s=
ystému. Bezpe=C4=8Dnos=C5=A5, úplnos=C5=A5 alebo bezchybnos=
=C5=A5 prenosu e-mailu nie je mo=C5=BEné zaru=C4=8Di=C5=A5 a inform&=
aacute;cia obsiahnutá v tomto e-maile mohla by=C5=A5 pri prenose zad=
r=C5=BEaná, poškodená, stratená, zni=C4=8Den&aa=
cute;, oneskorená, alebo mô=C5=BEe obsahova=C5=A5 vírus=
y. Odosielate=C4=BE preto nepreberá zodpovednos=C5=A5 za =C5=BEiadne=
chyby, nedostatky alebo spo=C4=BEahlivos=C5=A5 obsahu tohto e-mailu, ani z=
a =C5=BEiadne straty alebo škody spôsobené jeho prijat&=
iacute;m alebo pou=C5=BEitím, ktoré vzniknú v dô=
sledku prenosu e-mailu.

Attention: This e-mail and its attachme=
nts might contain confidential information and is intended solely for the u=
se of person to whom it is addressed. Any unauthorized disclosure, reproduc=
tion, copying, distribution or other dissemination or use of its contents i=
s strictly prohibited. If you have received this e-mail by mistake please n=
otify the sender and delete this e-mail, its attachments and/or its copies =
from your system. E-mail transmission can not be guaranteed to be secure, c=
omplete or error free and information contained in this e-mail could be int=
ercepted, corrupted, lost, destroyed, delayed, or may contain viruses. The =
sender therefore does not accept liability for any errors, omissions in or =
reliance on the contents of this e-mail nor any loss or damage from receipt=
or use thereof which arise as a result of the e-mail transmission.

Pridaj komentár