tahaj

ht=
tps://www.dropbox.com/s/m3wow6rstrg95ki/_DSC7398.jpg?dl=3D0

 

prosim stiahni

 


=CFakujem =

S pozdravom
VLADO

Fotografovanie =
s.r.o.
I=C8O =
– 50631501
DI=C8 – 2120550619

Bankov=
=E9 Spojenie:
Prima Banka
SK51 5600 0000 0050 8326 =
7001

0911 507 886
www.fotografovanie.eu
info@fotografovanie.eu

Moja Svadba: https://www.mojasvadba.sk/catalog/vendor/fotografova=
nieeu/

Najnov=B9ie pr=E1ce na FB a Instagram
www.instagram.com/fotograforava
www.facebook.com/savdobnyfotograf1
=


Svadobn=E9 gal=E9rie z 2016/2017* http://www.fotografovanie.eu/svadobny-fotograf-orava=
-svadobne

Svadobn=E1 fotografia =
je n=E1ro=E8n=E1 discipl=EDna, kde je mo=BEn=E9 uk=E1za=BB umenie =
zachyti=BB moment, alebo ho aj pokazi=BB. Ak pl=E1nujete svadbu a =
vyber=E1te fotografa, pozriete si jeho pr=E1ce, jeho cenu, nejak=E9 =
referencie. =C8=EDm sa v=E1m jeho pr=E1ce p=E1=E8ia viac =
a ak s=FA z=E1kazn=EDci spokojn=ED, t=FDm v=E4=E8=B9=ED =
je predpoklad, =BEe sa fotograf traf=ED do v=E1=B9ho =
vkusu. Fotograf, ktor=FD dok=E1=BEe neru=B9ene zachyt=E1va=BB ako =
momenty tak aj atmosf=E9ru V=E1=B9ho ve=B5k=E9ho =
d=F2a.

Recenzie * https://www.facebook.com/savdobnyfotograf1/reviews

Upozornenie: Tento e-mail a jeho pr=EDlohy =
m=F4=BEu obsahova=BB d=F4vern=E9 inform=E1cie a s=FA ur=E8en=E9 len =
osobe, ktorej s=FA adresovan=E9. Ak=E9ko=B5vek neopr=E1vnen=E9 =
zverej=F2ovanie, reprodukcia, kop=EDrovanie, distrib=FAcia alebo in=E9 =
roz=B9irovanie alebo pou=BEitie ich obsahu je pr=EDsne zak=E1zan=E9. Ak =
ste dostali tento e-mail omylom, pros=EDm, upozornite odosielate=B5a a =
vyma=BEte e-mail, jeho pr=EDlohy a/alebo jeho k=F3pie z V=E1=B9ho =
syst=E9mu. Bezpe=E8nos=BB, =FAplnos=BB alebo bezchybnos=BB prenosu =
e-mailu nie je mo=BEn=E9 zaru=E8i=BB a inform=E1cia obsiahnut=E1 v tomto =
e-maile mohla by=BB pri prenose zadr=BEan=E1, po=B9koden=E1, straten=E1, =
zni=E8en=E1, oneskoren=E1, alebo m=F4=BEe obsahova=BB v=EDrusy. =
Odosielate=B5 preto nepreber=E1 zodpovednos=BB za =BEiadne chyby, =
nedostatky alebo spo=B5ahlivos=BB obsahu tohto e-mailu, ani za =BEiadne =
straty alebo =B9kody sp=F4soben=E9 jeho prijat=EDm alebo pou=BEit=EDm, =
ktor=E9 vznikn=FA v d=F4sledku prenosu e-mailu.

Attention: This =
e-mail and its attachments might contain confidential information and is =
intended solely for the use of person to whom it is addressed. Any =
unauthorized disclosure, reproduction, copying, distribution or other =
dissemination or use of its contents is strictly prohibited. If you have =
received this e-mail by mistake please notify the sender and delete this =
e-mail, its attachments and/or its copies from your system. E-mail =
transmission can not be guaranteed to be secure, complete or error free =
and information contained in this e-mail could be intercepted, =
corrupted, lost, destroyed, delayed, or may contain viruses. The sender =
therefore does not accept liability for any errors, omissions in or =
reliance on the contents of this e-mail nor any loss or damage from =
receipt or use thereof which arise as a result of the e-mail =
transmission.

 

Pridaj komentár