asdfsd

–=_1f2a546f5ba7dd5cbd36fec041566b02
Content-Type: multipart/alternative;
boundary=”=_25dd0d9e93ac240523db1a1549b94e92″

–=_25dd0d9e93ac240523db1a1549b94e92
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8


Ďakujem

S pozdravom
VLADO

Fotografovanie s.r.o.
IČO – 50631501
DIČ – 2120550619

0911 507 886
www.fotografovanie.eu [1] info@fotografovanie.eu

Moja Svadba: https://www.mojasvadba.sk/catalog/vendor/fotografovanieeu/

Najnovšie práce na FB a Instagram
www.instagram.com/fotograforava [2] www.facebook.com/savdobnyfotograf1 [3]

Fotografujem od roku 2006

Svadobné galérie z 2016/2017*
http://www.fotografovanie.eu/svadobny-fotograf-orava-svadobne

SVADOBNÁ FOTOGRAFIA JE NÁROČNÁ DISCIPLÍNA, KDE JE MOŽNÉ UKÁZAŤ UMENIE
ZACHYTIŤ MOMENT, ALEBO HO AJ POKAZIŤ. AK PLÁNUJETE SVADBU A VYBERÁTE
FOTOGRAFA, POZRIETE SI JEHO PRÁCE, JEHO CENU, NEJAKÉ REFERENCIE. ČÍM SA
VÁM JEHO PRÁCE PÁČIA VIAC A AK SÚ ZÁKAZNÍCI SPOKOJNÍ, TÝM VÄČŠÍ JE
PREDPOKLAD, ŽE SA FOTOGRAF TRAFÍ DO VÁŠHO VKUSU. FOTOGRAF, KTORÝ DOKÁŽE
NERUŠENE ZACHYTÁVAŤ AKO MOMENTY TAK AJ ATMOSFÉRU VÁŠHO VEĽKÉHO DŇA.

Recenzie * https://www.facebook.com/savdobnyfotograf1/reviews

ASOCIÁCIE KDE SOM ČLENOM:

FWP – ČLEN ASOCIÁCIE PROFESIONÁLNYCH SVADOBNÝCH FOTOGRAFOV
WPS – ČLEN SVETOVEJ ASOCIÁCIE SVADOBNÝCH A PORTRÉT FOTOGRAFOV

Upozornenie: Tento e-mail a jeho prílohy môžu obsahovať dôverné
informácie a sú určené len osobe, ktorej sú adresované. Akékoľvek
neoprávnené zverejňovanie, reprodukcia, kopírovanie, distribúcia alebo
iné rozširovanie alebo použitie ich obsahu je prísne zakázané. Ak ste
dostali tento e-mail omylom, prosím, upozornite odosielateľa a vymažte
e-mail, jeho prílohy a/alebo jeho kópie z Vášho systému. Bezpečnosť,
úplnosť alebo bezchybnosť prenosu e-mailu nie je možné zaručiť a
informácia obsiahnutá v tomto e-maile mohla byť pri prenose zadržaná,
poškodená, stratená, zničená, oneskorená, alebo môže obsahovať vírusy.
Odosielateľ preto nepreberá zodpovednosť za žiadne chyby, nedostatky
alebo spoľahlivosť obsahu tohto e-mailu, ani za žiadne straty alebo
škody spôsobené jeho prijatím alebo použitím, ktoré vzniknú v dôsledku
prenosu e-mailu.

Attention: This e-mail and its attachments might contain confidential
information and is intended solely for the use of person to whom it is
addressed. Any unauthorized disclosure, reproduction, copying,
distribution or other dissemination or use of its contents is strictly
prohibited. If you have received this e-mail by mistake please notify
the sender and delete this e-mail, its attachments and/or its copies
from your system. E-mail transmission can not be guaranteed to be
secure, complete or error free and information contained in this e-mail
could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, delayed, or may
contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any
errors, omissions in or reliance on the contents of this e-mail nor any
loss or damage from receipt or use thereof which arise as a result of
the e-mail transmission.

Links:
——
[1] http://www.fotografovanie.eu/
[2] http://www.instagram.com/fotograforava
[3] http://www.facebook.com/savdobnyfotograf1
–=_25dd0d9e93ac240523db1a1549b94e92
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Type: text/html; charset=UTF-8


=C4=8Eakujem

S pozdravom
VLADO

Fotografovanie s.r.o.
I=C4=8CO – 50631501
DI=C4=8C – 212055061=
9

0911 507 886
www.fotografovanie.eu
info@fotografovanie.eu

Mo=
ja Svadba: https://www.mojasvadba.sk/catalog/vendor/fotografovanieeu/

Najnovšie práce na FB a Instagram
www.instagram.com/fotograforava
www.facebook.com/savdobnyfotograf1

Fotografujem od roku 2006

Svadobné galérie z&nb=
sp;2016/2017* http://www.fotog=
rafovanie.eu/svadobny-fotograf-orava-svadobne

Svadob=
ná fotografia je náro=C4=8Dná disciplína, =
kde je mo=C5=BEné ukáza=C5=A5 umenie zachyti=C5=A5 moment, al=
ebo ho aj pokazi=C5=A5. Ak plánujete svadbu a vyberáte fotogr=
afa, pozriete si jeho práce, jeho cenu, nejaké referencie. =
=C4=8Cím sa vám jeho práce pá=C4=8Dia viac=
a ak sú zákazníci spokojní, t&y=
acute;m vä=C4=8Dší je predpoklad, =C5=BEe sa fotograf tr=
afí do vášho vkusu. Fotograf, ktorý dok&aa=
cute;=C5=BEe nerušene zachytáva=C5=A5 ako momenty tak aj atmo=
sféru Vášho ve=C4=BEkého d=C5=88a.

Recenzie * https://www.facebook=
=2Ecom/savdobnyfotograf1/reviews

Asociácie kde som =C4=8Dlenom:

FWP – =C4=8Clen Asociácie Profesionálnych Sv=
adobných Fotografov

WPS – =C4=8Clen Svet=
ovej Asociácie Svadobných a Portrét fotografov 

Upozornenie: Tento e-mail a jeho prílohy mô=C5=BEu obsahova=
=C5=A5 dôverné informácie a sú ur=C4=8Den&eacute=
; len osobe, ktorej sú adresované. Akéko=C4=BEvek neop=
rávnené zverej=C5=88ovanie, reprodukcia, kopírovanie, =
distribúcia alebo iné rozširovanie alebo pou=C5=BEitie=
ich obsahu je prísne zakázané. Ak ste dostali tento e=
-mail omylom, prosím, upozornite odosielate=C4=BEa a vyma=C5=BEte e-=
mail, jeho prílohy a/alebo jeho kópie z Vášho s=
ystému. Bezpe=C4=8Dnos=C5=A5, úplnos=C5=A5 alebo bezchybnos=
=C5=A5 prenosu e-mailu nie je mo=C5=BEné zaru=C4=8Di=C5=A5 a inform&=
aacute;cia obsiahnutá v tomto e-maile mohla by=C5=A5 pri prenose zad=
r=C5=BEaná, poškodená, stratená, zni=C4=8Den&aa=
cute;, oneskorená, alebo mô=C5=BEe obsahova=C5=A5 vírus=
y. Odosielate=C4=BE preto nepreberá zodpovednos=C5=A5 za =C5=BEiadne=
chyby, nedostatky alebo spo=C4=BEahlivos=C5=A5 obsahu tohto e-mailu, ani z=
a =C5=BEiadne straty alebo škody spôsobené jeho prijat&=
iacute;m alebo pou=C5=BEitím, ktoré vzniknú v dô=
sledku prenosu e-mailu.

Attention: This e-mail and its attachme=
nts might contain confidential information and is intended solely for the u=
se of person to whom it is addressed. Any unauthorized disclosure, reproduc=
tion, copying, distribution or other dissemination or use of its contents i=
s strictly prohibited. If you have received this e-mail by mistake please n=
otify the sender and delete this e-mail, its attachments and/or its copies =
from your system. E-mail transmission can not be guaranteed to be secure, c=
omplete or error free and information contained in this e-mail could be int=
ercepted, corrupted, lost, destroyed, delayed, or may contain viruses. The =
sender therefore does not accept liability for any errors, omissions in or =
reliance on the contents of this e-mail nor any loss or damage from receipt=
or use thereof which arise as a result of the e-mail transmission.

–=_25dd0d9e93ac240523db1a1549b94e92–

–=_1f2a546f5ba7dd5cbd36fec041566b02
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet;
name=”=?UTF-8?Q?Zo=C5=A1it1=2Exlsx?=”
Content-Disposition: attachment;
filename*=UTF-8”Zo%C5%A1it1.xlsx;
size=10352

UEsDBBQABgAIAAAAIQCq91ikegEAABQGAAATAAgCW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbCCiBAIooAAC
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADM
VMlqwzAQvRf6D0bXEitJoZQSJ4cuxzaQ9AMUa2yL2JLQTNLk7zt2FkrIgmmgvdjY0rxlhnmD0aoq
oyUENM4mohd3RQQ2ddrYPBGf07fOo4iQlNWqdBYSsQYUo+HtzWC69oARV1tMREHkn6TEtIBKYew8
WD7JXKgU8WfIpVfpXOUg+93ug0ydJbDUoRpDDAcvkKlFSdHrin9vlMyMFdHz5l5NlQjlfWlSRSxU
Lq0+IOm4LDMpaJcuKoaO0QdQGgsAqsrYB8OMYQJEbAyFPMoZoMR2pFtXMVc2wrAwHu/Y+gmG+uS0
q23dB48jGA3RWAV6VxV7l6tSfrkwnzk3j8+DtG1N06K4UsbudJ/hby6jbF69Kwup/TXALXX0/4mO
+z/SQbxzIJvn70fSwFwYANK6BLyy2w3oJeZCBdAT4m3Ory7gJ/Y5HRwx4+A8cooFaN+FXWTU1R3P
QBDIwD40ji3fnpEjsD3hQTBCnbEa9BFu2WT68BsAAP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhALVVMCP1AAAA
TAIAAAsACAJfcmVscy8ucmVscyCiBAIooAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACMks9OwzAMxu9IvEPk++puSAihpbtMSLshVB7AJO4f
tY2jJED39oQDgkpj29H2588/W97u5mlUHxxiL07DuihBsTNie9dqeK2fVg+gYiJnaRTHGo4cYVfd
3mxfeKSUm2LX+6iyi4saupT8I2I0HU8UC/HscqWRMFHKYWjRkxmoZdyU5T2Gvx5QLTzVwWoIB3sH
qj76PPmytzRNb3gv5n1il06MQJ4TO8t25UNmC6nP26iaQstJgxXznNMRyfsiYwOeJtpcT/T/tjhx
IkuJ0Ejg8zzfinNA6+uBLp9oqfi9zjzip4ThTWT4YcHFD1RfAAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEA
3gn9KAIBAADUAwAAGgAIAXhsL19yZWxzL3dvcmtib29rLnhtbC5yZWxzIKIEASigAAEAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAvJPPasMwDMbvg72D0X1xkm5llDq9jEGvW/cAJlHi0MQ2lvYn
bz+TQ7pAyS6hF4Mk/H0/0Kf94afvxBcGap1VkCUpCLSlq1rbKPg4vT48gyDWttKds6hgQIJDcX+3
f8NOc/xEpvUkooolBYbZ76Sk0mCvKXEebZzULvSaYxka6XV51g3KPE23MvzVgGKmKY6VgnCsNiBO
g4/O/2u7um5LfHHlZ4+Wr1jIbxfOZBA5iurQICuYWiTHySaJxCCvw+Q3hsmXYLIbw2RLMNs1Ycjo
gNU7h5hCuqxq1l6CeVoVhocuhn4KDI31kv3jmvYcTwkv7mMpx3fah5zdYvELAAD//wMAUEsDBBQA
BgAIAAAAIQCCbJsdeQEAAI8CAAAPAAAAeGwvd29ya2Jvb2sueG1sjFLLTsMwELwj8Q+W7zSPpqGt
mlTipfYA4lDK2cSbxqpjR7ZD2s/hW/gxNolSiuDAybve8Xhm7MXyUEryDsYKrRIajHxKQGWaC7VL
6Mvm4WpKiXVMcSa1goQewdJlenmxaLTZv2m9J0igbEIL56q559msgJLZka5A4STXpmQOW7PzbGWA
cVsAuFJ6oe/HXsmEoj3D3PyHQ+e5yOBOZ3UJyvUkBiRzKN8WorI0XeRCwrZ3RFhVPbESdR8kJZJZ
d8+FA57QCba6gR8bpq5uaiFxOhv7Y+qlJ5PPhnDIWS3dBu0N7JhXGIVh3CLbKLYCGvt9qG3J4VUo
rpuERlOM9jh0gY8Cmm70KrgrEhpez2JE9HsrELvCtfyx77f03hl/lyDe061EdfZWnx9G7wN8qzbe
NVrA2swFFmbNg5biNzw8g2N9god/w8dncKxP8C4pb1CVMZlhXO3SyYgmcYhaMq2y2hh8tEemaiZv
da3QYNSZG/5S+gUAAP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhAHBsyYGZBgAAqBsAABMAAAB4bC90aGVtZS90
aGVtZTEueG1s7FlPbxtFFL8j8R1Ge29tJ3YaR3Wq2LEbaN1GsVvU43g93p16dmc1M07qG2qPSEiI
grggceOACpVaiUs58VECRVCkfgXezOyud+I1SUoEAupDsjvzm/f/vXkze/Xag4ihQyIk5XHLq12u
eojEPh/TOGh5d4a9S5sekgrHY8x4TFrenEjv2va771zFWyokEUGwPpZbuOWFSiVblYr0YRjLyzwh
McxNuIiwglcRVMYCHwHdiFXWqtWNSoRp7KEYR0C2z9WPTw7R7cmE+sTbzqh3GbCIldQDPhMDTZuk
SwrY8bSmEXIuO0ygQ8xaHjAa86MheaA8xLBUMNHyqubnVbavVvBWuoipFWsL63rml65LF4yna4an
CEY501qv3ryym9M3AKaWcd1ut9Ot5fQMAPs+aGplKdKs9zZr7YxmAWQfl2l3qo1q3cUX6K8vydxs
t9uNZiqLJWpA9rG+hN+sbtR31hy8AVl8Ywlfb+90OhsO3oAsfmMJ37vS3Ki7eAMKGY2nS2jt0F4v
pZ5DJpztlcI3Ab5ZTeELFERDHl2axYTHalWsRfg+Fz0AaCDDisZIzRMywT6EcQdHI0GxZoC3CC7M
2CFfLg1pXkj6giaq5b2fYEiJBb3XL568fvEMvX7x9Pjh8+OH3x8/enT88DtLy1m4h+OguPDV15/8
/uWH6LdnX716/Fk5XhbxP3/70U8/fFoOhAxaSPTy86e/PH/68ouPf/3mcQl8R+BRET6kEZHoFjlC
BzwC3YxhXMnJSJxvxTDE1FmBQ6BdQrqrQgd4a45ZGa5NXOPdFVA8yoDXZ/cdWQehmClawvlGGDnA
PueszUWpAW5oXgULD2dxUM5czIq4A4wPy3h3cOy4tjtLoGpmQenYvhMSR8x9hmOFAxIThfQcnxJS
ot09Sh279qkvuOQThe5R1Ma01CRDOnICabFoj0bgl3mZzuBqxzb9u6jNWZnWu+TQRUJCYFYi/JAw
x4zX8UzhqIzkEEesaPCbWIVlQg7mwi/iulKBpwPCOOqOiZRla24L0Lfg9BsY6lWp2/tsHrlIoei0
jOZNzHkRucunnRBHSRl2QOOwiH1PTiFEMdrnqgze526G6HfwA45XuvsuJY67Ty8Ed2jgiLQIED0z
EyW+vE64E7+DOZtgYqoMlHSnUkc0/rOyzSjUbcvhbdlueTuwiZUlz96JYr0K9y8s0bt4Fu8TyIrl
LepthX5bob3/fIVelcsXX5cXpRiqtG5IbK9tOu9oZeM9oYwN1JyRm9L03hI2oHEPBvU6c+ok+UEs
CeFRZzIwcHCBwGYNElx9QFU4CHECfXvN00QCmZIOJEq4hPOiGS6lrfHQ+yt72mzoc4itHBKrPh/b
4XU9nB03cjJGqsCcaTNG65rAWZmtX0mJgm5vwqymhTozt5oRzRRFh1uusjaxOZeDyXPVYDC3JnQ2
CPohsPIGnPs1azjvYEbG2u7WR5lbjBcu0kUyxGOS+kjrveyjmnFSFitLimg9bDDos+MpVitwa2qy
f4HbWZxUZFdfwS7z3l/xUhbBCy8BtZPpyOJicrIYHbW8ZmOt4SEfJy1vAkdleIwS8LrUzSRmAVw4
+UrYsD81mU2WL7zZzBRzk6AGtx/W7ksKO3UgEVLtYhna0DBTaQiwWHOy8q81wKwXpUBJNTqbFOub
EAz/mBRgR9e1ZDIhvio6uzCibWdf01LKZ4qIQTg+QiM2EwcY3K9DFfQZUwk3HqYi6Be4ntPWNlNu
cU6TrngpZnB2HLMkxGm51SmaZbKFm4KUy2DeCuKBbqWyG+XOr4pJ+QtSpRjG/zNV9H4CVxDrY+0B
H66HBUY6U1oeFyrkUIWSkPo9AY2DqR0QLXDFC9MQVHBJbf4Lcqj/25yzNExaw0lSHdAACQr7kQoF
IftQlkz0nUKslu5dliRLCZmIKogrEyv2iBwSNtQ1cEPv7R4KIdRNNUnLgMGdjD/3Pc2gUaCbnGK+
OZUs33ttDvzdnY9NZlDKrcOmocnsn4uYtweLXdWuN8uzvbeoiJ5YtFn1LCuAWWEraKZp/4YinHOr
tRVrSeO1RiYceHFZYxjMG6IELpKQ/gP7HxU+sx889IY65AdQWxF8v9DEIGwgqi/ZxgPpAmkHR9A4
2UEbTJqUNW3aOmmrZZv1BXe6Od8TxtaSncXf5zR23py57JxcvEhjpxZ2bG3HVpoaPHsyRWFokh1k
jGPMp7Lixyw+ug+O3oXPBjOmpAkm+FQlMPTQA5MHkPyWo1m6/QcAAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAA
IQA7bTJLwQAAAEIBAAAjAAAAeGwvd29ya3NoZWV0cy9fcmVscy9zaGVldDEueG1sLnJlbHOEj8GK
wjAURfcD/kN4e5PWhQxDUzciuFXnA2L62gbbl5D3FP17sxxlwOXlcM/lNpv7PKkbZg6RLNS6AoXk
YxdosPB72i2/QbE46twUCS08kGHTLr6aA05OSonHkFgVC7GFUST9GMN+xNmxjgmpkD7m2UmJeTDJ
+Ysb0Kyqam3yXwe0L0617yzkfVeDOj1SWf7sjn0fPG6jv85I8s+ESTmQYD6iSDnIRe3ygGJB63f2
nmt9DgSmbczL8/YJAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQC1X6kBYgEAAHYCAAAYAAAAeGwvd29ya3No
ZWV0cy9zaGVldDIueG1sjJJNa8MwDIbvg/0H43vjtOs+GpKUQSnrYTDGtrvjKIlpbAXbXdt/PyUh
ZdBLbxKSHr965XR9Mi37Bec12ozPo5gzsApLbeuMf39tZy+c+SBtKVu0kPEzeL7O7+/SI7q9bwAC
I4L1GW9C6BIhvGrASB9hB5YqFTojA6WuFr5zIMthyLRiEcdPwkht+UhI3C0MrCqtYIPqYMCGEeKg
lYH0+0Z3fqIZdQvOSLc/dDOFpiNEoVsdzgOUM6OSXW3RyaKlvU/zpVQTe0iu8EYrhx6rEBFOjEKv
d16JlSBSnpaaNuhtZw6qjL/OucjTwZwfDUf/L2a91wXivi/syozHfau46t0OXn84VkIlD234xOMb
6LoJdNhltHgk+f0WSXnegFdkH5GixeXZjQySuJ2s4V26WlvPWqiGpmfO3AiKI4oDdv3oMxELDAHN
lDV0X6A7xtEDZxVimJJe7+XH5H8AAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQC1X6kBYgEAAHYCAAAYAAAA
eGwvd29ya3NoZWV0cy9zaGVldDMueG1sjJJNa8MwDIbvg/0H43vjtOs+GpKUQSnrYTDGtrvjKIlp
bAXbXdt/PyUhZdBLbxKSHr965XR9Mi37Bec12ozPo5gzsApLbeuMf39tZy+c+SBtKVu0kPEzeL7O
7+/SI7q9bwACI4L1GW9C6BIhvGrASB9hB5YqFTojA6WuFr5zIMthyLRiEcdPwkht+UhI3C0MrCqt
YIPqYMCGEeKglYH0+0Z3fqIZdQvOSLc/dDOFpiNEoVsdzgOUM6OSXW3RyaKlvU/zpVQTe0iu8EYr
hx6rEBFOjEKvd16JlSBSnpaaNuhtZw6qjL/OucjTwZwfDUf/L2a91wXivi/syozHfau46t0OXn84
VkIlD234xOMb6LoJdNhltHgk+f0WSXnegFdkH5GixeXZjQySuJ2s4V26WlvPWqiGpmfO3AiKI4oD
dv3oMxELDAHNlDV0X6A7xtEDZxVimJJe7+XH5H8AAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQCB3MDUjgMA
ALwOAAAYAAAAeGwvd29ya3NoZWV0cy9zaGVldDEueG1srJdLb9swDMfvA/YdDN0bP/NEnGJZ0a2H
AcO6x1mR5ViIbXmSkrT79KPkpqnl2OjqXQrbYf/8iaRIaXn9UOTOgQrJeBkjf+Qhh5aEJ6zcxujH
99urGXKkwmWCc17SGD1Sia5X798tj1zsZEapckChlDHKlKoWritJRgssR7yiJfySclFgBa9i68pK
UJyYfypyN/C8iVtgVqJaYSFeo8HTlBF6w8m+oKWqRQTNsQJ+mbFKntQK8hq5AovdvroivKhAYsNy
ph6NKHIKsrjbllzgTQ7rfvAjTE7a5qUlXzAiuOSpGoGcW4O21zx35y4orZYJgxXosDuCpjH64C/W
oYfc1dIE6CejR/ni2VF4c09zShRNIE/I0fHfcL7ThnfwyQNJaQy0JCaKHehHmucx+hTOIYe/T170
K3hxn928fD65vDVp+yqchKZ4n6tv/PiZsm2mwHc0CsYQCR2QRfJ4QyWBTADAKNC6hOcgAn+dgumK
gkDih5qYJSqLURiNwikIbKhUt0wLIofspeLFr9rAN3i1joG8wQqvloIfHSgRsJYV1gXnLwLkGCJQ
UxkjuzWv5S6xjSE+RAt80ApGB4wlfD2svKV7gCiQJ4u1b74G0fm7C96fEcDtQASt0ETwLYTAIIRB
B0I4GEErNBECCyGsESYdCNFgBK3QRAgthKg/CpD3gYnQCk2EyELQdXNYBV1RmAxG0ApNhKmFMDEI
83FHIqaDEbRCE2FmIUzrRHQh6CExbFNqhSbC3EKY1QizjijoHjcMQSs0EfyzL9M61vP+YvBheg6E
MBIWxdiKBNiYmuzKhv8femS7SfoTG+OpTXZlxB/eJ42EFQ17d4CNjkZnq/StXnlpOIDC02y40Bbt
IgDBfodv7wkwP09jztrV/dTtDdyqmXoHR955Nc2Z9vbSPUMHwwvPSFgZtzsB2PTWfzC88IxEE8Mu
fzDRFFHXLgysunvDScVINCl8ez6BTT+GNad7Cyloj2TfHgVgY8q/c91W5f7Dul9U0vCJErRHit86
ZdVDpXO6B8OnipGwcmiftMCmN6RwL2jMld4cGmPLoX2uApvLRVPfCuoDd4W39AsWW1ZKJ6epOeJD
bkV9DfBG8Kx4pQ/+5jjPFRzhT28ZXPQoHLa9EeyClHN1eoEUa917qvaVU+GKinv2B+5XEGguGFwk
zE0uRhUXSmCmwN+CJTESd0l9L3i+d67+AgAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEA+pRec7gBAABIBAAA
FAAAAHhsL3NoYXJlZFN0cmluZ3MueG1sjJTbTttAEIbvK/UdRnuPnZiCANlGoRVClZAqDur1YE/s
rde77u7YaniaPkufrGsMJKxD1dw5/uaf+efg9PxXq2Ag66TRmVhGCwGkC1NKXWXi/u7y4ESAY9Ql
KqMpExty4jz/+CF1jsHHapeJmrk7i2NX1NSii0xH2r9ZG9si+0dbxa6zhKWribhVcbJYHMctSi2g
ML3mTCRLAb2WP3v6/PpHnjqZp5wfLqOjCIbNYB7hGmtF0Pa1wqIhm8acp/GITWhyGqLX/4O2b1Wh
URwq7xZxhZb/nXs/cRQdR+A6KiSqBqE0cAl3llqymzDdDB3NP8KVWa9b1CG9a7tDRbyBG2L2I5yX
uWPkz+/nft5yz5U3FepO7LPiBZZwYTBkPo2mpuGEbTSKfmAz87ZbbTOgkvzUixscSLuH3lZhin0B
X04P/W8/uRWduvYVqx4trHStZNGYMGhyWZoR/k6D9NseIski3Kv3WpYkW9IPONhXGFsyEw/3+wHe
29rx4M5ch4U/RH9RjuxAIk9Oxpyr29U3v1OT5SnvS5EMYc6nqb2NME6b4WAOvt7eNN4XzS0Y+y9B
/hcAAP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhAOeEFam+AgAATQYAAA0AAAB4bC9zdHlsZXMueG1spFVbb5sw
FH6ftP+A/J5yadIlEVA1TZEqddOkdtNeHTDEqi/INh3Z1B+z37I/tmNDgKrbugsPwefY/r7vXDiJ
z1vOvAeiNJUiQeFJgDwicllQUSXow102WyJPGywKzKQgCToQjc7T169ibQ6M3O4JMR5ACJ2gvTH1
2vd1vicc6xNZEwE7pVQcGzBV5etaEVxoe4kzPwqCM59jKlCHsOb5n4BwrO6bepZLXmNDd5RRc3BY
yOP5+roSUuEdA6ltOMf5EdsZz+A5zZXUsjQnAOfLsqQ5ea5y5a98QErjUgqjvVw2wiQoAmjLsL4X
8rPI7BYksD+VxvqL94AZeELkp3EumVSegcyAMOcRmJPuxIWimNlDJeaUHTpn5G7tsdKQYAcUnS6t
z7ciOikjidvpOFS1S1CWnbrHXhiJPhJVYIH/lsoxaqCkjE2i7xxpDFUwRIkMdr1+fXeoIUwBDdMp
hq0XT1cKH8JoMbngO8I03klVQIOOeT+60piR0kCIilZ7+zayht+dNAaqmcYFxZUUmMHS70B+dxPa
HDo6QZwUtOFQxyf5vHSPUwcsL5D0bJCznDB2a3E/lUMAtkfa0hMNz7i5LhIE35wt6nEJ2eqXnejO
sEFM0TrsCWz0T7BeWw74vxIVgr6fiQL/8baH65od7Edg27uzNq5uo33BaCU46Y6kMT6advwYmtuP
JYddolyW27IPGEKc5PFJFod8eLbJE/QOZs33bwxafBS2aygzVAxBjkkE2KIdyxJYWmNHhyvYQATV
KUiJG2buhs0Ejeu3rl9gGvSn3tMHaRxEgsb1jW3R8MxykNbcaPiE4e01iibo69XmzWp7lUWzZbBZ
zuanZDFbLTbb2WJ+udlus1UQBZePk0n2H3PMzVvov3C+1gymneqD7cXfjr4ETYxOvisMyIbKHIPw
9fA/kP4AAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQB3Wt8+pgEAAFUDAAAQAAgBZG9jUHJvcHMvYXBwLnht
bCCiBAEooAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJyTwU7jMBCG7yvtO0S+U6ctWq0q
xwgVVj2AqNTC3etMGquObdlD1OzbcNzn4MXWiVWawooDt5n5x78+z9js6tDorAUflDUFmU5ykoGR
tlRmV5DH7a+LnyQLKEwptDVQkA4CueLfv7G1tw48KghZtDChIDWiW1AaZA2NCJMom6hU1jcCY+p3
1FaVknBj5XMDBuksz39QOCCYEsoL92ZIkuOixa+allb2fOFp27kIzNm1c1pJgfGW/F5Jb4OtMLs9
SNCMjkUW6TYgn73CjueMjlO2kULDMhrzSugAjJ4KbAWiH9paKB84a3HRgkTrs6D+xLHNSPZbBOhx
CtIKr4TBiNW3pWSItQvo+doLaVvz+jerX1/8vmM0tiVpCMcnxrG65POhIQbnjb1BwonCOehWoYbw
UK2Fx/9wz8fcA0OiTjiryGf30zHgG2rSZp9oCXZ8sWFiEfEd1NI2TpiO31+v7m4ZPabsTpl9eHRb
eyMQjis5L7JNLTyUcYtH/VRgq7gNr3uTZS3MDspjz0ehf0BP6Zfw6eUkn+fxbYxqjJ7+A/8HAAD/
/wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQCRyckiqQAAAFgEAAAnAAAAeGwvcHJpbnRlclNldHRpbmdzL3ByaW50
ZXJTZXR0aW5nczEuYmluCmBwYXBjUGAIYChiyGTIYyhhSAWyiAeMLMxsdxhqmIPfNzAyMnAyzOI2
4UhhYGTgZ4hgYgLSEUzMQNKRwYR4IwmqZISqANFMQAzjo2sMCPIMczJAF6WcLwE2QkAdBBkYQBgC
OoDhAGOj0wgJAYYAE2YGjQ4WJCWYPni+0dsHpIeVgYvhP5LKUebICgHMlIHf/x1A6WDfEC+QKgGG
CvyKaSgLAAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAQPspwlMBAACDAgAAEQAIAWRvY1Byb3BzL2NvcmUu
eG1sIKIEASigAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAjJJfS8MwFMXfBb9DyXuXtptz
hrbDPwyEDQbWKb6F5G4LNmlIot2+vWm71clEfEzOub+cc0k63cky+ARjRaUyFA8iFIBiFRdqk6Hn
YhZOUGAdVZyWlYIM7cGiaX55kTJNWGVgaSoNxgmwgScpS5jO0NY5TTC2bAuS2oF3KC+uKyOp80ez
wZqyd7oBnETRGEtwlFNHcQMMdU9EByRnPVJ/mLIFcIahBAnKWRwPYvztdWCk/XWgVU6cUri99p0O
cU/ZnHVi795Z0Rvruh7UwzaGzx/j18X8qa0aCtXsigHKU84IM0BdZfJVSbmQwgRzoR0VQRjMH5fF
7SpO8Ymr2WhJrVv45a8F8Lv9X4PnZv9iW7B7FnjgI5Ou4FF5Gd4/FDOUJ1F8E0bjME6K+JpcDcko
emuy/JhvKnQX8pDon8QJiUZkmJwQj4A8xWffJv8CAAD//wMAUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAKr3WKR6
AQAAFAYAABMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFtDb250ZW50X1R5cGVzXS54bWxQSwECLQAUAAYACAAA
ACEAtVUwI/UAAABMAgAACwAAAAAAAAAAAAAAAACzAwAAX3JlbHMvLnJlbHNQSwECLQAUAAYACAAA
ACEA3gn9KAIBAADUAwAAGgAAAAAAAAAAAAAAAADZBgAAeGwvX3JlbHMvd29ya2Jvb2sueG1sLnJl
bHNQSwECLQAUAAYACAAAACEAgmybHXkBAACPAgAADwAAAAAAAAAAAAAAAAAbCQAAeGwvd29ya2Jv
b2sueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAHBsyYGZBgAAqBsAABMAAAAAAAAAAAAAAAAAwQoAAHhsL3Ro
ZW1lL3RoZW1lMS54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEAO20yS8EAAABCAQAAIwAAAAAAAAAAAAAAAACL
EQAAeGwvd29ya3NoZWV0cy9fcmVscy9zaGVldDEueG1sLnJlbHNQSwECLQAUAAYACAAAACEAtV+p
AWIBAAB2AgAAGAAAAAAAAAAAAAAAAACNEgAAeGwvd29ya3NoZWV0cy9zaGVldDIueG1sUEsBAi0A
FAAGAAgAAAAhALVfqQFiAQAAdgIAABgAAAAAAAAAAAAAAAAAJRQAAHhsL3dvcmtzaGVldHMvc2hl
ZXQzLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQCB3MDUjgMAALwOAAAYAAAAAAAAAAAAAAAAAL0VAAB4bC93
b3Jrc2hlZXRzL3NoZWV0MS54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEA+pRec7gBAABIBAAAFAAAAAAAAAAA
AAAAAACBGQAAeGwvc2hhcmVkU3RyaW5ncy54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEA54QVqb4CAABNBgAA
DQAAAAAAAAAAAAAAAABrGwAAeGwvc3R5bGVzLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQB3Wt8+pgEAAFUD
AAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAFQeAABkb2NQcm9wcy9hcHAueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAJHJySKp
AAAAWAQAACcAAAAAAAAAAAAAAAAAMCEAAHhsL3ByaW50ZXJTZXR0aW5ncy9wcmludGVyU2V0dGlu
Z3MxLmJpblBLAQItABQABgAIAAAAIQBA+ynCUwEAAIMCAAARAAAAAAAAAAAAAAAAAB4iAABkb2NQ
cm9wcy9jb3JlLnhtbFBLBQYAAAAADgAOALIDAACoJAAAAAA=
–=_1f2a546f5ba7dd5cbd36fec041566b02–

Pridaj komentár