https://www.mojasvadba-pro.sk/blog/alexsk/album/svadobne-pozy-a-inspiracie-j7aq08/

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

https://www.mojasvadba-pro.sk/blog/alexsk/album/svadobne-pozy-a-inspirac=
ie-j7aq08/

 


=C4=8Eakujem

S pozdravom
VLADO

=
0911 507 886
www.fotografovanie.eu
info@fotografovanie.eu

https:/=
/www.facebook.com/savdobnyfotograf1

Fotografujem od roku 20=
06

Svadobné galérie z 2016* http:=
//www.fotografovanie.eu/najnovsie-svadobne-fotografie/

Svadobná fotografia je náro=C4=8Dná discipl&ia=
cute;na, kde je mo=C5=BEné ukáza=C5=A5 umenie zachyti=C5=A5 m=
oment, alebo ho aj pokazi=C5=A5. Ak plánujete svadbu a vyberá=
te fotografa, pozriete si jeho práce, jeho cenu, nejaké refer=
encie. =C4=8Cím sa vám jeho práce pá=C4=8D=
ia viac a ak sú zákazníci spokojní,&n=
bsp;tým vä=C4=8Dší je predpoklad, =C5=BEe sa foto=
graf trafí do vášho vkusu. Fotograf, ktorý=
doká=C5=BEe nerušene zachytáva=C5=A5 ako momenty tak =
aj atmosféru Vášho ve=C4=BEkého d=C5=88a.

Recenzie * https://www.facebook.com/savdobnyfotograf=
1/reviews

Asociácie kde som =C4=8Dlenom:

=
FWP – =C4=8Clen Asociácie Profesionálnych Svadobn&yacu=
te;ch Fotografov
WPS – =C4=8Clen Svetovej Asociácie Svad=
obných a Portrét fotografov

**Produkty: Retu&scar=
on; jednej fotografie 3 EUR, tla=C4=8D fotografií v HD rozmer 10*15 =
– 0,17 EUR, 13*18 – 0,25 EUR, A4 2,50 EUR, A4 v EUR sklo – rám=C4=8D=
eku 5 EUR***

**Foto na bavlnené plátvo natiahnut&=
eacute; na drevený rám 30x45cm – 19 eur – 60x40cm &ndas=
h; 25 eur – 75x50cm – 35 eur – 90x60cm – 41 eur – 120x80cm &nda=
sh; 61 eur // Poštovné a balné 3 EUR **

**=
Ceny sú kone=C4=8Dné vrátane DPH**

Upozornenie: Tento e-mail a jeho prílohy mô=C5=BEu obsaho=
va=C5=A5 dôverné informácie a sú ur=C4=8Den&eacu=
te; len osobe, ktorej sú adresované. Akéko=C4=BEvek ne=
oprávnené zverej=C5=88ovanie, reprodukcia, kopírovanie=
, distribúcia alebo iné rozširovanie alebo pou=C5=BEit=
ie ich obsahu je prísne zakázané. Ak ste dostali tento=
e-mail omylom, prosím, upozornite odosielate=C4=BEa a vyma=C5=BEte =
e-mail, jeho prílohy a/alebo jeho kópie z Vášho=
systému. Bezpe=C4=8Dnos=C5=A5, úplnos=C5=A5 alebo bezchybnos=
=C5=A5 prenosu e-mailu nie je mo=C5=BEné zaru=C4=8Di=C5=A5 a inform&=
aacute;cia obsiahnutá v tomto e-maile mohla by=C5=A5 pri prenose zad=
r=C5=BEaná, poškodená, stratená, zni=C4=8Den&aa=
cute;, oneskorená, alebo mô=C5=BEe obsahova=C5=A5 vírus=
y. Odosielate=C4=BE preto nepreberá zodpovednos=C5=A5 za =C5=BEiadne=
chyby, nedostatky alebo spo=C4=BEahlivos=C5=A5 obsahu tohto e-mailu, ani z=
a =C5=BEiadne straty alebo škody spôsobené jeho prijat&=
iacute;m alebo pou=C5=BEitím, ktoré vzniknú v dô=
sledku prenosu e-mailu.

Attention: This e-mail and its attachm=
ents might contain confidential information and is intended solely for the =
use of person to whom it is addressed. Any unauthorized disclosure, reprodu=
ction, copying, distribution or other dissemination or use of its contents =
is strictly prohibited. If you have received this e-mail by mistake please =
notify the sender and delete this e-mail, its attachments and/or its copies=
from your system. E-mail transmission can not be guaranteed to be secure, =
complete or error free and information contained in this e-mail could be in=
tercepted, corrupted, lost, destroyed, delayed, or may contain viruses. The=
sender therefore does not accept liability for any errors, omissions in or=
reliance on the contents of this e-mail nor any loss or damage from receip=
t or use thereof which arise as a result of the e-mail transmission.

Pridaj komentár